Day: กันยายน 6, 2023

X-ray คืออะไร

X-ray คืออะไร ตรวจแล้วปลอดภัยหรือไม่?

เอกซเรย์ (x-ray) เป็นการนำรังสีเอกซ์มาใช้วินิจฉัยหาความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเอกซเรย์หลายชนิดที่เหมาะกับการตรวจหาโรคที่ต่างกัน ซึ่งแพทย์จะพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

อ่านเพิ่มเติม »
นิ่วในถุงน้ำดี

นิ่วในถุงน้ำดี แม้ไม่มีอาการแต่อาจอันตรายถึงชีวิต!

โรคนิ่วในถุงน้ำดีเป็นโรคของระบบทางเดินอาหารที่พบได้บ่อย หากละเลยจนเกิดอาการอักเสบรุนแรง อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

อ่านเพิ่มเติม »
X-ray คืออะไร

X-ray คืออะไร ตรวจแล้วปลอดภัยหรือไม่?

เอกซเรย์ (x-ray) เป็นการนำรังสีเอกซ์มาใช้วินิจฉัยหาความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเอกซเรย์หลายชนิดที่เหมาะกับการตรวจหาโรคที่ต่างกัน ซึ่งแพทย์จะพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

Read More »
นิ่วในถุงน้ำดี

นิ่วในถุงน้ำดี แม้ไม่มีอาการแต่อาจอันตรายถึงชีวิต!

โรคนิ่วในถุงน้ำดีเป็นโรคของระบบทางเดินอาหารที่พบได้บ่อย หากละเลยจนเกิดอาการอักเสบรุนแรง อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

Read More »