ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงไทย เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น ตั้งใจของครอบครัวเล็กๆ นำโดย คุณวิเชียร และคุณพรพิมล จิตใจฉ่ำ ที่ผ่านประสบการณ์ในการก่อตั้งและบริหารโรงพยาบาลมาประมาณ 15 ปี ร่วมกับแพทย์ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล สถาบันการศึกษาที่มีความคิดร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐาน เป็นที่พึ่งของชุมชน” จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงไทย เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 100 เตียง ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดดำเนินการวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2548 รองรับผู้ป่วยทั่วไป ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนและบริษัทประกัน มีการพัฒนาทั้งศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพการให้บริการ HA : HEALTH CARE ACCREDITATION

โรงพยาบาลกรุงไทย มีนโยบายคุณภาพ คือ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเพื่อผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ปีที่ 12 จำนวนผู้ใช้บริการเริ่มมีจำนวนมากขึ้น ทางคณะผู้บริหารจึงมีนโยบายในการขยายสาขา เพื่อดูแลชุมชนอย่างใกล้ชิดจึงได้ก่อตั้ง โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม ขนาด 30 เตียง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับผู้ป่วยทั่วไป กองทุนเงินทดแทนและเป็นสาขาให้บริการประกันสังคมของโรงพยาบาลกรุงไทยอีกด้วย รวมทั้งมีการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพิ่มเติม ได้แก่ ศูนย์ไตเทียมและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อเข้าสู้ปีที่ 15 ทางคณะผู้บริหารเห็นว่า โรงพยาบาลกรุงไทยเริ่มเต็มศักยภาพ มีผู้ป่วยรายวันเกิน 1,000 คน ร่วมกับมองเห็นอนาคตของความเจริญในชุมชนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและความต้องการด้านการบริการสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวไกล จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 120 เตียงระดับตติยภูมิ (Tertiary care)ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยคาดหวังให้เป็นโรงพยาบาลที่ช่วยตอบสนองและแบ่งเบาภาระพร้อมเสริมความเพียงพอให้กับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของโรงพยาบาลในเครือและรองรับการส่งต่อของผู้ป่วยที่มีความวิกฤตหรือซับซ้อนจากพื้นที่โดยรอบ คือ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด รวมถึงเขตติดต่อ เช่น จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี ด้วยศูนย์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ ศูนย์หัวใจ ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และศูนย์ไตเทียม

เรา...กำเนิดขึ้นจาก “ครอบครัว” ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความตั้งใจจริง

เรา...มีการบริหารองค์กรแบบ “ครอบครัว” ที่มีทีมแพทย์และบุคลากรทุกฝ่ายช่วยเหลือและประสานงานกันอย่างเป็นระบบ

เรา...ตั้งใจที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนเป็นเสมือนคนใน “ครอบครัว” ของเรา

และยินดีมอบโรงพยาบาลของเรา เป็นโรงพยาบาลสำหรับคุณ “HOSPITAL FOR YOU”

วิสัยทัศน์/พันธกิจ และค่านิยม

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเพื่อผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐาน เป็นที่พึ่งของชุมชน

พันธกิจ

• ให้บริการด้านการดูแลรักษาและฟื้นฟู ที่ได้ตามมาตรฐาน
• การบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
• ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
• มีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกด้าน

ค่านิยม

ให้บริการโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยใช้ “ OPTES ” ได้แก่
Objective
Planning
Team work
E thics
Service mind

ศูนย์แพทย์และแผนก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

โรงพยาบาลกรุงไทยให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์เป็น อย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ ทางการแพทย์ใหม่ ๆ มาใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างเต็มที่

เครือข่ายการแพทย์และสาขาของเรา

• โรงพยาบาลกรุงไทย สาขาปากเกร็ด

ด้านนอก โรงพยาบาลกรุงไทย ปากเกร็ด

ที่อยู่ : 56/96 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เวลาทำการ : 24 ชม.

โทรศัพท์ : 02 822 9797

• โรงพยาบาลกรุงไทย สาขาปทุม

ด้านนอก โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม

ที่อยู่ : 33 หมู่ 3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

เวลาทำการ : 24 ชม.

โทรศัพท์ : 02 822 9797

• โรงพยาบาลกรุงไทย สาขาเวสเทิร์น

ด้านนอก โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น

ที่อยู่ : 77/7 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

เวลาทำการ : 24 ชม.

โทรศัพท์ : 02 822 9797

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

การปฐมพยาบาลภาวะกระดูกหักอย่างถูกวิธีมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหัก เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

วัคซีนเด็ก

เด็กเล็กเป็นวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และปัจจุบันมีโรคติดต่อหลาย ๆ โรคที่จะทำให้เด็กเจ็บป่วย หรืออาจพิการได้ ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงของเด็ก รวมทั้งยังสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อได้อีกด้วย

อัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์

การอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพื่อประเมินสุขภาพครรภ์ ความสมบูรณ์และพัฒนาการเจริญเติบโตของทารก และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินกำหนดเวลาคลอด เพื่อให้คลอดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงทั้งทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์

X-ray คืออะไร

เอกซเรย์ (x-ray) เป็นการนำรังสีเอกซ์มาใช้วินิจฉัยหาความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเอกซเรย์หลายชนิดที่เหมาะกับการตรวจหาโรคที่ต่างกัน ซึ่งแพทย์จะพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

นิ่วในถุงน้ำดี

โรคนิ่วในถุงน้ำดีเป็นโรคของระบบทางเดินอาหารที่พบได้บ่อย หากละเลยจนเกิดอาการอักเสบรุนแรง อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้หญิงและสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้ มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอและการได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพผู้หญิงที่สำคัญ