ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงไทย เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น ตั้งใจของครอบครัวเล็กๆ นำโดย คุณวิเชียร และคุณพรพิมล จิตใจฉ่ำ ที่ผ่านประสบการณ์ในการก่อตั้งและบริหารโรงพยาบาลมาประมาณ 15 ปี ร่วมกับแพทย์ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล สถาบันการศึกษาที่มีความคิดร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐาน เป็นที่พึ่งของชุมชน” จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงไทย เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 100 เตียง ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดดำเนินการวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2548 รองรับผู้ป่วยทั่วไป ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนและบริษัทประกัน มีการพัฒนาทั้งศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพการให้บริการ HA : HEALTH CARE ACCREDITATION

โรงพยาบาลกรุงไทย มีนโยบายคุณภาพ คือ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเพื่อผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ปีที่ 12 จำนวนผู้ใช้บริการเริ่มมีจำนวนมากขึ้น ทางคณะผู้บริหารจึงมีนโยบายในการขยายสาขา เพื่อดูแลชุมชนอย่างใกล้ชิดจึงได้ก่อตั้ง โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม ขนาด 30 เตียง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับผู้ป่วยทั่วไป กองทุนเงินทดแทนและเป็นสาขาให้บริการประกันสังคมของโรงพยาบาลกรุงไทยอีกด้วย รวมทั้งมีการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพิ่มเติม ได้แก่ ศูนย์ไตเทียมและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อเข้าสู้ปีที่ 15 ทางคณะผู้บริหารเห็นว่า โรงพยาบาลกรุงไทยเริ่มเต็มศักยภาพ มีผู้ป่วยรายวันเกิน 1,000 คน ร่วมกับมองเห็นอนาคตของความเจริญในชุมชนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและความต้องการด้านการบริการสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวไกล จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 120 เตียงระดับตติยภูมิ (Tertiary care)ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยคาดหวังให้เป็นโรงพยาบาลที่ช่วยตอบสนองและแบ่งเบาภาระพร้อมเสริมความเพียงพอให้กับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของโรงพยาบาลในเครือและรองรับการส่งต่อของผู้ป่วยที่มีความวิกฤตหรือซับซ้อนจากพื้นที่โดยรอบ คือ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด รวมถึงเขตติดต่อ เช่น จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี ด้วยศูนย์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ ศูนย์หัวใจ ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และศูนย์ไตเทียม

เรา...กำเนิดขึ้นจาก “ครอบครัว” ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความตั้งใจจริง

เรา...มีการบริหารองค์กรแบบ “ครอบครัว” ที่มีทีมแพทย์และบุคลากรทุกฝ่ายช่วยเหลือและประสานงานกันอย่างเป็นระบบ

เรา...ตั้งใจที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนเป็นเสมือนคนใน “ครอบครัว” ของเรา

และยินดีมอบโรงพยาบาลของเรา เป็นโรงพยาบาลสำหรับคุณ “HOSPITAL FOR YOU”

วิสัยทัศน์/พันธกิจ และค่านิยม

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเพื่อผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐาน เป็นที่พึ่งของชุมชน

พันธกิจ

• ให้บริการด้านการดูแลรักษาและฟื้นฟู ที่ได้ตามมาตรฐาน
• การบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
• ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
• มีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกด้าน

ค่านิยม

ให้บริการโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยใช้ “ OPTES ” ได้แก่
Objective
Planning
Team work
E thics
Service mind

ศูนย์แพทย์และแผนก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

โรงพยาบาลกรุงไทยให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์เป็น อย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ ทางการแพทย์ใหม่ ๆ มาใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างเต็มที่

เครือข่ายการแพทย์และสาขาของเรา

• โรงพยาบาลกรุงไทย สาขาปากเกร็ด

ด้านนอก โรงพยาบาลกรุงไทย ปากเกร็ด

ที่อยู่ : 56/96 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เวลาทำการ : 24 ชม.

โทรศัพท์ : 02 822 9797

• โรงพยาบาลกรุงไทย สาขาปทุม

ด้านนอก โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม

ที่อยู่ : 33 หมู่ 3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

เวลาทำการ : 24 ชม.

โทรศัพท์ : 02 822 9797

• โรงพยาบาลกรุงไทย สาขาเวสเทิร์น

ด้านนอก โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น

ที่อยู่ : 77/7 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

เวลาทำการ : 24 ชม.

โทรศัพท์ : 02 822 9797

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

โรค RSV

RSV เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัส respiratory syncytial virus พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมักมีอาการรุนแรงในเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันยังต่ำ ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนที่จำเพาะต่อเชื้อ RSV ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีการป้องกันโรค RSV ที่ดีที่สุด

ไข้หวัดใหญ่หรือโควิด-19

ไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ มีลักษณะอาการที่คล้ายคลึงกัน ความรุนแรงของโรคอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล การรู้จักและแยกความแตกต่างของทั้ง 2 โรคจะช่วยให้การรักษาเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

Meta description: ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นภาวะที่พบได้บ่อย มีทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรง บางชนิดทำให้เสียชีวิตได้ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ใจสั่น หน้ามืด วูบ หมดสติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ หากปล่อยไว้อาจอันตรายถึงชีวิต

โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะ ปัจจุบันยังไม่มียาสำหรับต้านไวรัสโดยเฉพาะ การรักษาจึงเป็นรักษาตามอาการ การป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงหากมีการติดเชื้อ

โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก (hand, foot, and mouth disease; HFMD) เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัส enterovirus พบมากในเด็กเล็กและอาจมีอาการรุนแรงในอายุน้อยกว่า 5 ปี การรักษาในปัจจุบันเป็นการรักษาตามอาการ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อ และการให้เด็กรับวัคซีนโรคมือเท้าปาก ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการป่วยและอาการแทรกซ้อนที่อันตรายต่าง ๆ

อาการแบบไหนเสี่ยงไตวาย

ไตวายเกิดจากการที่ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้มีของเสียคั่งในร่างกาย เกิดอาการแขน ขาบวม และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ผู้ป่วยไตวายต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตเพื่อทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป การดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพจะช่วยป้องกันภาวะไตวายได้