ทีมผู้บริหารโรงพยาบาล

ขอบคุณ 17 ปี ที่ไว้วางใจเรา

การนัดหมายนี้ ไม่สามารถนัดภายในวันเดียวกันได้
กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ทีมผู้บริหารโรงพยาบาล

ศูนย์แพทย์

สาขาโรงพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ

คุณวิเชียร จิตใจฉ่ำ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท

คุณพรพิมล จิตใจฉ่ำ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

พล.อ.ต. นพ.สุพงษ์ เขมโฆษิต

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงไทย สาขาปากเกร็ด

พญ.วิมลรัตน์ สนิทพงษ์ธนชัย

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงไทย สาขาปทุม

พญ.สุภมน หยุ่มไธสง

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงไทย สาขาเวสเทิร์น

พญ.ธันพิวา จิตใจฉ่ำ

ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

คุณขวัญใจ ลือกิจ

ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

คุณนิพัธธา คุ้มภู

ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

คุณนพดล พูลศรี

ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร

คุณเนตรนภา บูรณพันธ์

ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

คุณปริศนา ยอดสง่า

ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณกนกวรรณ อรัญญิก

ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบริการ

คุณจารวี ชื่นกลิ่น

ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายคลินิกบริการ

คุณฐิตาภรณ์ เดชยศดี

ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ

คุณพิมพ์พิศา ไม้อบเชย

ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์